รับซื้อ รับประมูล ขยะโรงงานอุตสาหกรรม ขยะอุตสาหกรรม ขยะรีไซเคิล รับซื้อจากโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุเหลื

Update : 28 เมษายน 2564 12:11
ต้องการขาย สินค้ามือสอง
รับซื้อ รับประมูล ขยะโรงงานอุตสาหกรรม ขยะอุตสาหกรรม ขยะรีไซเคิล รับซื้อจากโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุเหลื

รับซื้อรับประมูล วัสดุเหลือใช้ทุกชนิด อุปกรณ์และขยะอิเล็คทรอนิกส์ รับทำลายและซื้อซากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนและเชื่อมโยงการกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดขยะมูลฝอยและขยะปนเปื้อน รับกำจัดไขมันและน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหารด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง
รับกำจัดขยะอิเล็คทรอนิกส์อุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ทั้งในภาครัฐ และเอกชน มีใบอนุญาต รง4. ลำดับที่ 105,106
ปัญหาขยะนับเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่เราต้องเผชิญในยุคปัจจุบัน ในแต่ละวันมีของเหลือทิ้งเหลือใช้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมากจนดูประหนึ่งว่าสักวันอาจจะเกิดการขยะล้นโลกก็เป็นได้ ในแต่ละประเทศมีขั้นตอนในการกำจัดขยะที่แตกต่างกันบ้างฝังกลบ บ้างเผากำจัด ภาวะโลกร้อน (Global Warming) นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งนี้เกิดจากการที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง และทำลายสภาพแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงภาคอุสาหกรรม ภาคธุรกิจ และสังคมมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจึงก่อให้เกิดมีผลกระทบมากมายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งขยะและวัสดุที่ใช้แล้วเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตเราทุกคนต่างเรียกร้องให้มีแผนระยะยาวในการจัดการกับปัญหากับขยะที่เกิดขึ้นซึ่งแผนระยะยาวนี้จะต้องคำนึงถึงการนำเอาทรัพยากรกลับมาใช้อีกครั้ง ทางเลือกทั้งหมดที่กำหนดไว้ในแผนจะต้องมีการคุ้มทุนในการดำเนินงานและจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ว่าจะเลือกแนวทางใดในการแก้ไขปัญหา ทางเลือกนั้นๆ ต้องให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด และมีการปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ดังนั้นก่อนที่จะคิดหาแนวทางในการกำจัดของเสียนั้นกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งเพื่อจะได้เป็นการลดปริมาณสารพิษและลดปริมาณขอเสียด้วย และการนำของเสียเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งยังช่วยให้เกิดความยั่งยืนในการจัดสรรทรัพยากรได้อีกด้วย
การเปลี่ยนแปลงของประเทศ และอนาคตจะมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชากร ดังนั้นแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกเลือก จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หากพวกเราทุกคนพยายามร่วมมือกัน และเนื่องจากการจัดเก็บดำเนินการต่างๆ ในการจำกัดขยะเสีย มีค่าใช้จ่ายทีสูงขึ้นและราคาไม่มีความคงที่ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจากวิธีการจำกัดโดยนำมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีอีกวิธีหนึ่ง เพราะเรามีรายได้จากการจำหน่ายขยะของเสียที่ได้เก็บรวบรวมไว้ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยการนำขยะเหล่านั้นไปทิ้งโดยการฝังกลบ
จากแนวทางการดำเนินการข้างต้น นอกจากทำให้ทรัพยากรเกิดคงวามยั่งยืนในการนำมาใช้ใหม่อีกครั้งแล้วยังช่วยลดพิษได้อีกด้วย นอกจากทำให้ทรัพยากรเกิดความยั่งยืน ในการนำมาใช้ใหม่อีกครั้งแล้วยังช่วยลดปัญหามลพิษได้อีกด้วย เนื่องจากเป็นการลดพื้นที่ในการฝังกลบวัสดุที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกก็จะหมดไปเพราะ “การนำกลับมาใช้ใหม่เป็นวิธีการกำจัดที่ดีที่สุด”

ในปัจจุบัน บริษัท สิริทรัพย์ เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้มองเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อทำการคัดแยกด้วยระบบที่ถูกต้อง โดยผ่านกระบวนการคัดแยกของบริษัท และนำกลับมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าสูงสุดใน อุตสาหกรรมการผลิตอย่างเต็มที่และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อประชาคมโลก

ดังนั้นบริษัท สิริทรัพย์ เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการบริการดำเนินการรับซื้อรับประมูล และคัดแยกอุปกรณ์ส่วนต่างๆ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการไปรีไซเคิล เพื่อคัดแยกและนำไปกำจัดทำลายอย่างถูกระบบและถูกต้อง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ของมวลชนและประชาคมโลก
(เป็นตัวแทนรับกำจัดกากอุตสาหกรรม)
เกี่ยวกับเรา
ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้กากของเสียจากกระบวนการผลิตเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งกากของเสียเหล่านี้จะต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อลด
ปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

บริษัท สิริทรัพย์ เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด ( Sirisub Trading Service Co.,Ltd)
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและเพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียจากอุตสาหกรรมย้อนกับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม เราจึงเป็นผู้ให้บริการในการเชื่อมโยง การจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถูกวิธีและเหมาะสมให้แก่ อุตสาหกรรม

ทั่วประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมายทั้งการดำเนินการขนส่ง ตลอดถึงกระบวนการกำจัดและ บำบัดอย่างครบวงจร
สำหรับรูปแบบในการกำจัดและบำบัดจะแตกต่างกันออกไป ตามองค์ประกอบของกาก อุตสาหกรรม นั้นๆ

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ที่ทันสมัย และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายสำหรับการจัดการ
กากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการให้บริการ ให้กับลูกค้าในอนาคต ดดยยึดหลักความถูกต้อง
และหัวใจสำคัญของการบริการเป็นสำคัญ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นตัวแทนที่มีทางเลือกให้กับลูกค้ามากที่สุด และดีที่สุด ต่อไป
การบริการ วิธีการจัดการกากอุตสาหกรรม/ประเภทของเสีย
ประเภทโรงงาน
101
- เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
- เผาในเตาเผาเฉพาะ เช่น สารเคมี
- ขยะอันตรายจากคลินิกและโรงพยาบาล
- ฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure landfill)
105
- คัดแยก(Recycle) เฉพาะของเสียที่ไม่เป็นอันตราย
- การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill)
106
- ปรับสภาพสารเคมี (น้ำมัน น้ำเสีย กรด/ด่างต่างๆ)
- ทำเชิ้อเพลิงผสม(blending) / เชื้อเพลิงทดแทน
- ซ่อมล้างบรรจุภัณฑ์
- บดย่อยเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
-RDF/ Pyprolysis
โรงปุ๋ย
- วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอาหาร เช่น
ขี้เถ้า เปลือกผลไม้ กากไขมัน กากตะกอน
จากระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพ
ตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรม
- แบตเตอรี่
- สารเคมี
- ภาชนะปนเปื้อน
- น้ำชุบโลหะ/กรด/ด่าง
- น้ำเสีย/น้ำมันปนน้ำ/น้ำมันใช้แล้ว
- ถุงมือ
- ผ้าปนเปื้อน
- กากตะกอน
- หลอดไฟ
- RDF
- เศษโฟม
- ขี้เถ้า
- ฉนวนกันความร้อน

ขั้นตอนการให้บริการ ( Service of process)
ขั้นตอนที่ 1
ติดต่อลูกค้าเพื่อให้บริการ
ขั้นตอนที่ 2
เก็บตัวอย่างกากอุตสาหกรรม
ขึ้นตอนที่ 3
วิเคราะห์ตัวอย่าง (10วันทำการ)
ขึ้นตอนที่ 4
ออกใบเสนอราคาค่าบริการ
ขั้นตอนที่ 5
ลูกค้ายื่นเอกสารขออนุญาตนำของเสีย
ออกจากโรงงาน (สก.2)(2-3สัปดาห์)
ขั้นตอนที่ 6
ได้รับอนุญาต
ขั้นตอนที่ 7
กอ.1/ทำสัญญา
ขั้นตอนที่ 8
ขนส่งของเสียไปยังปลายทางผู้รับกำจัด
ขั้นตอนที่ 9
แจ้งน้ำหนักปริมาณของเสีย
ขั้นตอนที่ 10
ชำระเงิน (เครดิต 30 วัน)
ขั้นตอนที่ 11
ยื่น สก.3 ประจำปี
ประเภทขนส่งอุตสาหกรรม
รถโรลออฟ (Roll Off Truck)
รถบรรทุกที่สามารถยกกล่องในแนวนอน เอียงขึ้นจากพื้นโดยสามารถขนได้ที่ละกล่อง และสามารถลากรถพ่วงได้
และสามารถบะะทุกของเสียที่ไหลได้ หรือของเหลวขึ้นอยู่กับชนิดของกล่องโรลออฟ หรือ โรลออฟแท็งค์ โดยมีน้ำหนักบะะทุกสูงสุด
12 ตันและ ถ้ามีรถพ่วง (Roll Off Truck) จะสามารถบรรทุกได้ 2 กล่องโรลออฟ มีน้ำหนักบะะทุกสูงสุด 24 ตัน

รถบรรทุกของเหลว (Tanker Truck)
รถบรรทุกของเหลวขนาด 15 m3 มีภาชนะบรรจุมิดชิด ป้องกันการรั่วไหลและ การระเหยของสารระลาย Solvent มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 14 ตัน
และถ้ามีรถพ่วง (Tanker Tralier) จะสามารถบรรทุกได้ 30 คิว (m3) มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 28 ตัน
รถบรรทุกติดเครน (Crane Truck or Heab Truck)
รถบรรทุกติดเครน สามารถยกได้ในตัวเอง ขนาดของเครน 5 ตัน มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 12-14 ตัน บรรทุกภาชนะต่างๆ ที่บรรจุของเสีย
และวัสดุไม่ใช้แล้ว ซึ่งการขนส่งจะขึ้นอยู่กับ ขนาดและปริมาณของภาชนะต่างๆ แบ่งเป็นรถบรรทุกติดเครน แบบรถหกล้อ และแบบ
รถสิบล้อซึ่งจะช่วยในการทำงานในพื้นที่ ที่เข้าได้ยากขาดอุปกรณ์ในการยกของ
รถกระบะเล็ก (Pickup truck)
รถกระบะเหมาะกับงานที่มีปริมาณไม่เยอะมาก ขนได้ไม่เกิน 1ตัน/คัน
ภาชนะบรรจุกาก
1.Big bag
2.Bulk 1,000 liter
3.Drum 200 liter
4.Roll off Box
มีบริการรับทำลาย รื้อถอนและซื้อซากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เครื่องใช้สำนักงาน
เฟอร์นิเจอร์เก่า อุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้ว อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว
สำหรับบริษัท หรือสำนักงานที่มีความประสงค์ใช้บริการของเรา
สำหรับบริษัท หรือสำนักงานที่มีความประสงค์ใช้บริการของรับสกัดทองคำ สกัดเงิน รับสกัดทองจากแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ จากไอซี และอะไหล่อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด
โดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และยังรับซื้อโลหะชุบเงินชุบทองทุกชนิด ด้วยราคาอ้างอิงตามราคาตลาดโลก

 • ต้องการขาย 3,368 Views
 • หมายเลข
  : 006529-0011417
  ค่าบริการ
  : 500
  ประเภท
  : สินค้ามือสอง
  ผู้ประกาศ
  : บริษัท สิริทรัพย์ เทรดดิ้ง เซอ
  มือถือ
  : 021026547
  เว็บไซต์
  จังหวัด
  : จังหวัดปทุมธานี
  อัพเดท
  : 28 เมษายน 2564 12:11
 โปรดอ่าน

ข้อความประกาศ/โฆษณาทั้งหมดนี้ เกิดจากสมาชิก ที่มาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากสนใจในประกาศ/โฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทิ้งสิ้น

<< Back