ทัวร์คุณหมิง เวียงจันทร์ บ่อเต็น-บ่อหาน สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน เริ่มจาก อุดร/หนองคาย

Update : 17 สิงหาคม 2566 14:48
ต้องการขาย การบริการ
ทัวร์คุณหมิง เวียงจันทร์ บ่อเต็น-บ่อหาน สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน เริ่มจาก อุดร/หนองคาย

ทัวร์คุณหมิง เวียงจันทร์ บ่อเต็น-บ่อหาน สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน เริ่มจาก อุดร/หนองคาย ทัวร์ลาว-จีนโดยรถไฟความเร็วสูง (รหัส CC) โปรแกรมทัวร์รถไฟฟ้า เวียงจันทร์ บ่อเต็น-บ่อหาน สิบสองปันนา คุณหมิง 6 วัน 5 คืน เริ่มจาก อุดร/หนองคาย (รหัส CC01) บริษัท ทีบีบี พลัส จำกัด Www.Laostai.Com/Www.Tourpakse.Com วันที่ หนึ่ง อุดร/หนองคาย-เวียงจันทร์ 07.00 น. ทีมงาน ให้การต้อนรับคณะที่สนามบินอุดรธานี หรือ หนองคาย 08.00 น. เดินทางไปสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อรอทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาว 09.00 น. นำท่านเข้าชม นมัสการ พระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างใน สมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ และ พระอรหันต์ 5 องค์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าไว้ในองค์พระธาตุ เดิมเป็น พระธาตุองค์เล็ก ๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้นำ พาประชาชน สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้จนถึงปัจจุบันนี้ สวยงามและ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในประเทศลาว 10.30 น. นำท่านเข้าชม อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument) Victory Monument) สถาปัตยกรรม ผสมผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติ ที่ เสียสละ เพื่อชาติบ้านเมืองมา ทุกยุค ทุกสมัย ชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 13.00 น. จากนั้นนำท่านเข้านมัสการ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง วัดที่คนลาวเคารพนับถือ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของ เวียงจันทน์ 14.00 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว (Hor Phra Kaew Museum) ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูก อันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก(ร.1) เมื่อปี ค.ศ. 1778 17.00 น. พาคณะทัวร์เดินเล่นถ่ายรูปถนนคนเดิน ริมแม่น้ำโขง ของเวียงจันทน์ 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) และพร้อมเข้าที่พัก ในเมืองเวียงจันทร์ วันที่ สอง เวียงจันทร์-สถานีรถไฟเวียงจันทร์-สถานีรถไฟบ่อเต็น-บ่อหาร-สิบสองปันนาเชียงรุ้ง 05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) หลังจากนั้นพร้อมพาคณะทัวร์เดินทางไป สถานีรถไฟฟ้านครหลวงเวียงจันทร์ 07.30 น. จากนั้นขึ้นรถไฟลาว-จีน ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟใหม่ที่ประเทศจีนและประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเปิดเป็นเส้นทางการค้าละการท่องเที่ยว เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองบ่อเต็น ใช้เวลาเดินทางประมาน 3 ชั่วโมงครึ่ง ชมบรรยากาศ 2 ข้างทางในรถไฟ (ขบวน C83) 11.30 น. ถึงสถานี รถไฟฟ้าบ่อเต็น หลังจากนั้นรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) บ่าย : เดินทางไปยังด่าน ด่านบ่อเต็น (สปป.ลาว) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว-จีน บ่อหาน ( ใช้เวลาทำวีซาประมาณ 2-3 ชม. ) หลังจากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองสิบสองปันนา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่สิบสองปันนา (มื้อที่5) หลังจากนั้นเข้า โรงแรมเชียงรุ้ง WEI YENANHOTEL 4ดาว หรือ เทียบเท่า วันที่ สาม สิบสองปันนาเชียงรุ่ง-คุณหมิง-ตลาดดอกไม้โต่วนาน–วัดหยวนทง 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยาม พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) 07.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟฟ้าเชียงรุ่งสิบสองปันนา 09.00 น. ขึ้นรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าสิบสองปันนา เดินทางมุ่งหน้าสู่ คุณหมิง ขบวน C306 ใช้เวลาเดินทางประมาน 3 ชั่วโมง 12.00 น. ถึงสถานีรถไฟฟ้า เมืองคุณหมิง หลังจากนั้น พาคณะทัวร์ รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) 13.00 น. พาคณะทัวร์ ไป ชม ตลาดดอกไม้โต่วหนานเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุด ในมลฑณยุนาน 14.00 น. จากนั้นนำท่านชม วัดหยวนทง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในคุณหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงามและทัศนียภาพรอบๆภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่าน นมัสการและขอพร เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่ง อัญเชิญมาจากประเทศไทย 16.00 น. พาคณะทัวร์นำไปที่ถนนคนเดินหวางฟู่ ช้อปปิ้งอิสระ ตามอัธยาศัย 18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่8) หลังจากนั้นนำท่านเข้าโรงแรมที่พักคุณหมิง LONGWAY HOTEL 4ดาว หรือเทียบเท่า วันที่ สี่ คุณหมิง-อุทยานป่าหิน-เขาชีชาน-ประตูมังกร 06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) 08.00 น นำท่านชม ความงามและความมหัศจรรย์ของ อุทยานป่าหิน ชมประติมากรรมธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปทรงแปลกตา ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางถึง40.000ไร่ ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลกว่า 2-3ร้อยล้านปี และนับได้ว่าเป็น “ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก”สมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ฝืนน้ำ แต่เมื่อเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงทาง ธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จีนกลายเป็นป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดิน และการกัดกอนของสายฝนที่ตกลงมา ทำให้หินมีรูปทรงแตกต่างกันไป 12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) หลังจักนั้นห่างจากไป ชม ประตูมังกร เขาซีซาน เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าสร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843นำท่านลอดผ่าน ประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่า “ประตูแห่งความสิริมงคล” ชี่ถ้าผู้ใดเดินลอดผ่านประตูนี้ จะประสบแต่ความสำเร็วโชคดี ชม อุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขาพร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงสัทธาของชาวบ้าน 18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่11) หลังจากนั้นนำท่านเข้า โรงแรมที่พักคุณหมิง LONGWAY HOTEL 4ดาว หรือเทียบเท่า วันที่ ห้า คุณหมิง-สิบสองปันนา-ป่าดงดิบ-วัดป่าเจ-เมืองใหม่เก่าจมสิบสองเชียง 06:00 น. อรุณสวัสดิ์ยามพร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่12) หลังอาหารนำคณะออกเดินทางไปสถานีรถไฟความเร็วคุณหมิงเพื่อขึ้นรถไฟขบวน C268 เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองสิบสองปันนาเชียงรุ้ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 12.00 น. เดินทางถึงเมืองสิบสองปันนา พาคณะทัวร์รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13) บ่าย : นำท่านไปเทียวชม สวนป่าดงดิบ นำท่านไปนั่งรถรางไฟฟ้า ชมการเรียกนกยูงลงมาจากภูเขาซึ่งมีนกยุงนับร้อยๆตัว จากนั้นนำท่านชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิโชว์การแสดงของชาวไทลื้อ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนิอีก้อ ชม น้ำตกเก้ามังกรที่ในสวนป่าดงดิบ 15.30 น. เที่ยว วัดป่าเจต์ นำท่าน ไหว้พระที่เก่าแก่ มากที่สุดในเมืองสิบสองปันนา 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14) หลังจากนั้น ชม โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณาสี สำหรับโชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณาสี เป็นโชว์ที่สวยงามมากๆและเป็นไฮไลขึ้นชื่อของเมืองเมืองสิบสองปันนาหากใครมาแล้วไม่ได้ดูก็ถือว่ามาไม่ถึงเมืองสิบสองปันนาค่ะ หลังจากนั้นนำท่านไปที่ ตลาดกลางคืนที่“ใหญ่สุดของในเอเชีย”เมืองใหม่เก่าจอม12เชียงรุ้ง ช๊อปปิ้งอิสระ จากนั้นนำท่าน โรงแมรเชียงรุ้ง WEI YENANHOTEL4ดาว หรือ เทียบเท่า วันที่ หก เชียงรุ้งสถานีรถไฟ-บ่อหาร-บ่อเต็นลาว-เวียงจันทร์-หนองคาย-อุดร 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่15) 07.00 น. จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟเชียงรุ้งเพื่อเดินทางไปยังหน้าด่านบ่อหาน-บ่อเต็น 10.00 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดนบ่อหาน(จีน)ละบ่อเต็น(ลาว)ทำการแสตมป์พาสปอร์ตออกจากประเทศจีนและทำพิธีผ่านแดนเข้าประเทศลาวที่เมืองบ่อเต็น หลังจากนั้นเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าบ่อเต็น รับประทานอาหารเที่ยง(เป็นข้าวกล่อง) (มื้อที่16) 12.15 น. เดินทางออกจาก สถานีรถไฟฟ้าบ่อเต็น มุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์ 16.00 น. ถึงสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนครหลวงเวียงจันทร์ จากนั้นนำคณะเดินทางไปยังด่านชายแดนลาว-ไทย ให้ท่าน (ถ้ายังไม่ปิด) แวะช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ Duty Free ของลาว ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเอกสารการข้ามแดน ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ ราคาถูก ต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง 17.00 น. เดินทางกลับเมืองไทยโดยสวัสดิ์ ส่งคณะทัวร์ด้วยความประทับใจ จากทีมงาม หมายเหตุ-โปรแกรมอาจจะเป็นแปลงตามสถานการณ์แต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นหลักในการเดินทาง โปรแกรมนี้ คณะทัวร์ทุกท่านที่เดินทาง ต้องมีพาสปอร์ตทุกท่านในการเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป อัตรานี้รวม - ค่ารถบัส/ตู้ ปรับอากาศตลอดการเดินทาง - ค่าที่พัก 5 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง (เวียงจันทร์ 3 ดาว) (สิบสองปันนา-คุณหมิง 4 ดาว) - ค่าอาหารทุกมื้อ ( 16 มื้อ) ตามในโปรแกรมทัวร์ - น้ำดื่มระหว่างเดินทาง - ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว-จีน (รวมค่าวีซาเข้า-ออก จีน แบบกลุ่ม) - ค่าตั๋วรถไฟฟ้า ตามในโปรแกรมทัวร์ - ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท - มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง อัตรานี้ไม่รวม - ค่าทริปไกด์และคนขับรถ 600 บาท/ท่าน - ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % - ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทัวร์สิบสองปันนา-คุณหมิง ทัวร์สิบสองปันนาคุณหมิง2566 ทัวร์คุณหมิงโดยรถไฟ ทัวร์คุณหมิง ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณหมิง

 • ต้องการขาย 895 Views
 • หมายเลข
  : 0010964-0021472
  ค่าบริการ
  : -
  ประเภท
  : การบริการ
  ผู้ประกาศ
  : จอมขวัญ
  มือถือ
  : 0880916883
  เว็บไซต์
  จังหวัด
  : จังหวัดอุบลราชธานี
  อัพเดท
  : 17 สิงหาคม 2566 14:48
 โปรดอ่าน

ข้อความประกาศ/โฆษณาทั้งหมดนี้ เกิดจากสมาชิก ที่มาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากสนใจในประกาศ/โฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทิ้งสิ้น

<< Back