รับประมวลผล รับวิเคราะห์ รับทำวิจัย และให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ด้วยโปรแกรมทางสถิติ

Update : 1 กันยายน 2559 12:19
ต้องการขาย การบริการ
รับประมวลผล รับวิเคราะห์ รับทำวิจัย และให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ด้วยโปรแกรมทางสถิติ

• การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ อาทิ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC

• การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe) , Chi-square

• การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r)

• การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Simple และ Multiple Regression Analysis
การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มตัวแปร ได้แก่ Factor Analysis
การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม ได้แก่ Discriminant Analysis และ Cluster Analysis
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
• สถิติอื่นๆ

การสร้าง Chart หรือ กราฟ รูปแบบต่างๆ
สอบถามรายละเอียด คุณ วิทย์
ศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Tel.061-2893564 ID LINE: vit2893
https://www.facebook.com/thesis39

 • ต้องการขาย 7,682 Views
 • หมายเลข
  : 002433-002459
  ค่าบริการ
  : ตามปริมาณงาน
  ประเภท
  : การบริการ
  ผู้ประกาศ
  : วิทย์ ลิ่ม
  มือถือ
  : 0612893564
  เว็บไซต์
  จังหวัด
  : กรุงเทพมหานครฯ
  อัพเดท
  : 1 กันยายน 2559 12:19
 โปรดอ่าน

ข้อความประกาศ/โฆษณาทั้งหมดนี้ เกิดจากสมาชิก ที่มาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากสนใจในประกาศ/โฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทิ้งสิ้น

<< Back