ศศินทร์จัดสัมมนา “ Marketing Trend 2015

ข่าวกิจกรรมต่างๆ 9,120
ศศินทร์จัดสัมมนา “ Marketing Trend 2015

ศศินทร์จัดสัมมนา “ Marketing Trend 2015 : การตลาดอนาคต อะไรจะเกิดขึ้นในปี 2015” สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนิตยสาร มาร์เก็ตเธียร์ จัดสัมมนา “ Marketing Trend 2015 : การตลาดอนาคต อะไรจะเกิดขึ้นในปี 2015” คุณ ณ ฤดี เคียงศิริ นายกสมาคมนิสิตเก่า ศศินทร์ และคุณเพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร มาร์เก็ตเธียร์ให้การต้อนรับ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์ สหโอสถ จำกัด คุณสร เกียรติคณารัตน์ กรรมการผู้จัดการ Strategy & Innovation บริษัท IPG Mediabrands ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ อาจารย์ด้านการตลาด ศศินทร์ ดำเนินรายการ

ร่วมประชาสัมพันธ์โดย :asiaads.net

<< Back